Regulamin


Regulamin świadczenia Usług Terminal-e

§1. Przepisy ogólne

1. Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z Usług świadczonych przez Terminal-e Michał Mróz, adres siedziby Lokajskiego 10/28, 02-793 Warszawa, NIP: 291-001-76-71.

2. Przepisy Regulaminu mają zastosowanie do wszelkich Umów zawieranych z Terminal-e za pośrednictwem strony internetowej terminal-e.pl.

3. Przedmiotem Umowy jest ustalenie zasad i sposobu przeprowadzenia Kursu Językowego przez Internet za pomocą Platformy Edukacyjnej przez Terminal-e i uczestnictwa w Kursie Językowym przez Klienta.

4. Warunkiem korzystania z Usług Terminal-e jest zarejestrowanie się przez Klienta na stronie terminal-e.pl poprzez wypełnienie formularza danych osobowych, dokonania czynności wymaganych do złożenia Zamówienia oraz zaakceptowanie warunków zawartych w treści Regulaminu.

5. Na czas trwania zamówionego Kursu Językowego Klient otrzyma dostęp do Platformy Edukacyjnej, pozwalającej na uczestnictwo w Kursach Językowych online i korzystanie z materiałów szkoleniowych. Klient zobowiązany jest do nie udostępniania hasła i loginu osobom trzecim. W przypadku naruszenia zapisów Umowy Terminal-e zastrzega sobie prawo do odebrania udzielonego dostępu i rozwiązania Umowy zgodnie z zapisami §16, ust. 8.

6. Szczegółowe warunki techniczne konieczne, jakie musi spełniać komputer i łącze internetowe Klienta do korzystania z kursu, dostępne są na stronie internetowej Terminal-e.

7. Zabrania się kopiowania, reprodukcji, rozpowszechniania treści graficznej materiałów szkoleniowych oraz nagrywania dźwięku.

§2. Terminologia

1. Platforma Edukacyjna – system informatyczny obsługiwany przez Terminal-e, umożliwiający zarządzanie procesem nauczania oraz uczestnictwo w Kursach Językowych prowadzonych przez Internet.

2. Klient – osoba fizyczna lub prawna, która dokonała procesu rejestracji i złożyła zamówienie na Usługi Terminal-e za pomocą formularza Zamówienia na stronie internetowej www.terminal-e.pl uzyskała status Użytkownika.

3. Konto Użytkownika – wyodrębniona część Platformy Edukacyjnej do której dostęp posiada jedynie uprawniony Użytkownik po podaniu indywidualnej Nazwy Użytkownika oraz Hasła.

4. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych generowanych automatycznie przez system Terminal-e w celu zagwarantowania wyłączności dostępu do Konta Użytkownika, znany temu Użytkownikowi oraz Administratorowi systemu.

5. Nazwa Użytkownika (login) – unikatowa, indywidualna nazwa nadana Użytkownikowi i służąca do logowania się na Platformę Edukacyjną.

6. Regulamin – niniejszy Regulamin dotyczący korzystania z Usług Terminal-e regulujący zasady odbywania Kursów Językowych przez Internet poprzez Platformę Edukacyjną.

7. Umowa – Umowa z Terminal-e o korzystanie z Usług za pomocą Platformy Edukacyjnej zgodnie z Regulaminem, zawarta w wyniku rejestracji i złożenia Zamówienia przez Klienta.

8. Użytkownik ? osoba korzystająca z zasobów Platformy Edukacyjnej,  będąca uczestnikiem Kursu Językowego.

9. Usługa ? Kurs Językowy znajdujący się w ofercie Terminal-e realizowany za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej oraz Klasy Wirtualnej, w której odbywają się zajęcia z lektorem na żywo.

10. Zamówienie ? formularz ?Zapisz się na kurs teraz? określający specyfikację Usługi oraz dane Klienta, umożliwiający zamówienie Usługi przez Klienta na stronie www.terminal-e.pl.

11. Kurs Językowy ? kurs języka obcego prowadzony za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej Terminal-e w grupach oraz w trybie indywidualnym.

§3. Tryb zawarcia Umowy

1. Zawarcie Umowy następuje po łącznym spełnieniu poniższych warunków:

a. Wyborze przez Klienta Usługi.

b. Wypełnieniu przez Klienta formularza Zamówienia elektronicznego, określającego w szczególności specyfikację Usługi oraz dane Klienta niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy,

c. Akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu,

d. Wysłania Zamówienia poprzez naciśniecie przycisku ?Zapisz mnie”,

e. Dokonanie płatności za pośrednictwem instytucji finansowej na rachunek wskazany przez Terminal-e. Zawarcie Umowy następuje z chwilą akceptacji formularza i dokonania przez Klienta płatności. Z zastrzeżeniem §4 ust. 4 Terminal-e niezwłocznie potwierdzi prawidłowość dokonania transakcji, poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres email podany przez Klienta.

2. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację cennika Usług obowiązującego w dniu wysłania Zamówienia.

§4. Opłaty za Usługi

1. Płatność za uczestnictwo w wybranym przez Klienta Kursie Językowym w wysokości ustalonej w cenniku Usług lub w innej wysokości w ramach Usług promocyjnych dokonywana jest na rachunek bankowy Terminal-e o numerze: 69 2490 0005 0000 4500 5707 4421.

2. Cennik Usług stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i dostępny jest na stronie internetowej www.terminal-e.pl. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich oraz podatkiem od towarów i usług (VAT), jeśli jest należny.

3. Wiążąca dla Klienta jest cena obowiązująca w dniu składania Zamówienia. Terminal-e ma prawo zmienić ceny Usług. Zmiany cen Usług w cenniku Terminal-e nie wpływają na cenę obowiązującą Klienta z dnia złożenia Zamówienia.

4. Terminal-e umożliwia dokonywanie płatności za Usługi w systemie jednorazowej, pełnej opłaty za Kurs Językowy z góry oraz w systemie ratalnym jednak nieprzekraczającym ilości 4 rat opłaty za wybrany kurs, semestr lub pakiet.

5. Pierwsza rata opłaty za Kurs Językowy płatna jest przed rozpoczęciem kursu. Pozostałe raty płatne są po wyczerpaniu środków na koncie Klienta o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany stosowną wiadomością email.

6. W przypadku pakietu 12 lekcji (konwersacje) nie stosuje się rozłożenia płatności na raty i opłata jest dokonywana jednorazowo przed rozpoczęciem zajęć.

7. Jeżeli Klient opóźnia się ze dokonaniem płatności, Terminal-e może naliczyć odsetki za czas opóźnienia. Wysokość odsetek nie może przekraczać wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP na dzień przeterminowania płatności za kurs.

8. Na życzenie Klienta Terminal-e wystawi rachunek za kupione w całości lub w ratach kursy.

§5.  Testy kwalifikacyjne, sprawdzające i certyfikaty

1. Terminal-e przeprowadza obowiązkowy bezpłatny test kwalifikacyjny dla każdego z Klientów. Test ten pozwala dopasować najbardziej właściwy poziom zaawansowania Klienta oraz optymalny program nauki.

2. W przypadku kursów ogólnych (General English), każdy semestr kończy się testem sprawdzającym. Przejście na kolejny semestr możliwy jest pod warunkiem, że Klient zaliczy test sprawdzający uzyskując minimum 50% punktów.

3. Po ukończeniu całego poziomu kursu ogólnego (General English) przeprowadzany jest egzamin końcowy.

4. Po ukończeniu kursu i uzyskaniu na egzaminie końcowym wyniku pozytywnego Terminal-e wystawia nieodpłatnie certyfikat potwierdzający ukończenie przez Klienta kursu na określonym poziomie językowym.

§6.  Kursy Językowe

1. Czas trwania jednostki lekcyjnej udzielanej w ramach Kursu Językowego wynosi 45 minut.

2. W przypadku zajęć indywidualnych czas trwania jednostki lekcyjnej może być modyfikowany w zależności od indywidualnych preferencji Klienta.

3. W przypadku intensywnych kursów wakacyjnych 1 lekcja może trwać 90 min. (2×45 min.) w zależności od programu prowadzonych zajęć.

4. Terminal-e prowadzi zajęcia w następujących trybach: indywidualny, pary oraz grupy.

5. Rodzaje Kursów Językowych w ofercie Terminal-e:

a. Kursy ogólne (General English) oraz biznesowe (Business English) ? prowadzone są na poszczególnych poziomach nauki w grupach oraz w trybie indywidualnym zgodnie z uzgodnieniami przez Klienta z pracownikiem Terminal-e z uwzględnieniem dostępności zasobów, dostępności Lektora oraz możliwości Szkoły

b. Kursy konwersacyjne ? prowadzone są w grupach oraz w trybie indywidualnym zgodnie z uzgodnieniami przez Klienta z pracownikiem Terminal-e z uwzględnieniem dostępność zasobów, dostępności Lektora oraz możliwości Szkoły. Kursy konwersacyjne oferowane są dla Klientów będących na poziomie nauki nie niższym niż średniozaawansowany (intermediate, B1/B2) w dwóch pakietach po 12 i 24 lekcje.

c. Kursy specjalistyczne – prowadzone są w grupach oraz w trybie indywidualnym zgodnie z uzgodnieniami przez Klienta z pracownikiem Terminal-e z uwzględnieniem dostępność zasobów, dostępności Lektora oraz możliwości Szkoły. Kursy specjalistyczne  oferowane są dla Klientów będących na poziomie nauki nie niższym niż średniozaawansowany (intermediate, B1/B2) w ilości 24 lekcji.

d. Kursy przygotowujące do egzaminów FCE, CAE, CPE i IELTS – prowadzone są w grupach oraz w trybie indywidualnym zgodnie z uzgodnieniami przez Klienta z pracownikiem Terminal-e z uwzględnieniem dostępność zasobów, dostępności Lektora oraz możliwości Szkoły.

e. Kursy gramatyczne – prowadzone są w grupach oraz trybie indywidualnym zgodnie z uzgodnieniami przez Klienta z pracownikiem Terminal-e z uwzględnieniem dostępność zasobów, dostępności Lektora oraz możliwości Szkoły. Kursy gramatyczne oferowane są dla Klientów będących na poziomie nauki nie niższym niż średniozaawansowany (intermediate, B1/B2) w ilości 24 lekcji.

6. Terminal-e ma prawo rozwiązać Kurs, w której liczba uczestników w trakcie trwania Kursu spadnie poniżej minimum wynoszącego 3 osoby dla zajęć prowadzonych w grupach. Terminal-e dołoży wszelkich starań, aby za zajęcia nie wykorzystane zaproponować zajęcia zastępcze lub alternatywny program zajęć. W przypadku, gdy uczestnikowi nie odpowiadają nowo zaproponowane warunki, przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Klientowi zwrócona zostanie odpowiednia część opłaty za zajęcia, które nie będą zrealizowane. Wszelkie uzgodnienia programów zastępczych pomiędzy Klientem a Terminal-e muszą zachować formę pisemną np. email.

7. Zajęcia odbywają się w grupach oraz w trybie indywidualnym w terminach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 22.30, w sobotę od 9.00 do 12.00.

§7.  Materiały dydaktyczne

1. Klient na własny koszt dokonuje zakupu podręcznika kursowego wskazanego przez Terminal-e.

2. Pozostałe materiały dydaktyczne umieszczane na platformie e-learningowej Terminal-e udostępniane są nieodpłatnie.

§8.  Spóźnienia

1. Czas spóźnienia Klienta odliczany jest od czasu trwania zajęć.

2. W przypadku spóźnienia lektora, czas spóźnienia lektora doliczany jest do czasu trwania lekcji i winien być zrealizowany na bieżącej lub przy okazji jednej z kolejnych lekcji, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Klientem. Jeżeli w ciągu piętnastu minut od ustalonej godziny rozpoczęcia lekcji lektor nie zadzwoni do Klienta informując go o swoim spóźnieniu, Klientowi przysługuje prawo do darmowej lekcji. W zaistniałej sytuacji Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować biuro Terminal-e w celu potwierdzenia nieobecności lektora.

§9.  Przekładanie zajęć

1. Przekładanie zajęć, o których mowa w §9, dopuszczalne jest według zasad opisanych w Regulaminie, przy czym przełożona lekcja winna być przeprowadzona w ciągu siedmiu dni licząc od dnia, w którym miała być przeprowadzona oraz przed datą ostatniej lekcji w pakiecie. Jeżeli przekładana lekcja jest ostatnią lekcją w pakiecie, wówczas lekcja winna być przeprowadzona w ciągu siedmiu dni licząc od dnia, w którym miała być przeprowadzona.

2. Uczestnik Kursu uczący się w trybie 1 lekcji w tygodniu (4 lekcje w miesiącu) lub 2 lekcji w tygodniu (8 lekcji w miesiącu) uprawniony jest do odwołania zaplanowanej lekcji odpowiednio jeden raz lub dwa razy w miesiącu z zachowaniem prawa do odbycia zajęć w innym uzgodnionym z Lektorem terminie pod warunkiem, że odwołanie zajęć nastąpi z zachowaniem terminów:

a. w przypadku zajęć odbywających się od wtorku do soboty – odwołanie nastąpić musi najpóźniej do godz. 17:00 dnia poprzedzającego zajęcia,

b. w przypadku lekcji odbywających się w poniedziałek – odwołanie musi nastąpić do godz. 17:00 w piątek poprzedniego tygodnia.

3. Odwołanie drugiej lekcji (tryb: 1 x tydz.) lub trzeciej lekcji (tryb: 2 x tydz.) w ciągu miesiąca jest bezskuteczne. Lekcje te traktuje się jako przeprowadzone nawet w przypadku niestawienia się na nich Klienta.

4. Odwołanie zajęć następuje poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia emailem na adres Terminal-e.

5. Odwołanie zajęć przez Lektora oraz uzgodnienia zajęć w innym terminie następuje poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia emailem na adres podany przez Klienta.

§10.  Zawieszenie Kursu

1. W przypadku zajęć prowadzonych w trybie indywidualnym Klient może zawiesić opłacony kurs na okres maksymalnie 3 miesięcy licząc od dnia ostatniej przeprowadzonej lekcji.

2. Klient zobowiązany jest powiadomić biuro Terminal-e o zawieszeniu kursu poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia emailem na adres Terminal-e.

3. W przypadku braku wznowienia przez Klienta kursu w przeciągu 3 miesięcy od dnia ostatniej przeprowadzonej lekcji Terminal-e przyjmuje, że Klient zrezygnował z kursu.

4. Jeżeli po okresie 3 miesięcy zawieszenia kursu Klient rezygnuje z kursu i jednocześnie posiada wykupione a niewykorzystane lekcje, Terminal-e ma prawo do naliczenia opłaty za rezerwację miejsca w okresie zawieszenia kursu w wysokości 50% ceny wszystkich lekcji zaplanowanych w trakcie trwania okresu zawieszenia.

§11.  Odstąpienie od Umowy

1. Akceptując niniejszy Regulamin Klient jest świadomy, iż po wykupieniu dowolnych Kursów Językowych przez Internet Klient otrzymuje dostęp do Platformy Edukacyjnej i znajdujących się tam autorskich materiałów do nauki języka obcego. Niewykorzystanie przydzielonego dostępu do przedmiotowych materiałów w części lub całości, nie może stanowić podstawy do zwrotu części lub całości wniesionych opłat za naukę.

2. Klient może odstąpić od Umowy zawartej za pośrednictwem zamówienia złożonego na stronie internetowej Terminal-e bez podania przyczyn, w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przesłane emailem lub pocztą na adres Terminal-e, ul. Lokajskiego 10/28, 02-793 Warszawa, pod rygorem nieważności. Decyduje data wysłania maila lub stempla pocztowego.

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, zwrot zapłaconej przez Klienta opłaty na wskazany rachunek bankowy Klienta nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Terminal-e oświadczenia o odstąpieniu.

§12.  Wypowiedzenie umowy

1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w trakcie trwania Kursu Językowego.

2. Termin skutecznego wypowiedzenia wynosi 30 dni i liczony jest od daty wysłania pisemnego wypowiedzenia.

3. Pismo wypowiadające Umowę powinno zostać przesłane emailem lub pocztą na adres Terminal-e, ul. Lokajskiego  10/28, 02-793 Warszawa pod rygorem nieważności. Decyduje data wysłania maila lub stempla pocztowego.

4. W przypadku skutecznego wypowiedzenia Umowy, zwrot zapłaconej i niewykorzystanej przez Klienta opłaty za Kurs Językowy nastąpi na wskazany rachunek bankowy Klienta nie później niż w terminie 30 dni od ostatniego dnia okresu wypowiedzenia Umowy zgodnie z zapisami §12, 1-3.

5. Terminal-e z kwoty zwracanej Klientowi potrąci wartość udzielonej Klientowi zniżki za dokonanie z góry jednorazowej opłaty za kurs semestralny.

6. Terminal-e prowadzi zajęcia w małych grupach. Z tego powodu Terminal-e zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta opłatą w wysokości 1% kwoty zwracanej Klientowi, gdy w wyniku wypowiedzenia Umowy przez Klienta dojdzie do spadku liczby uczestników grupy poniżej wymaganej liczby osób.

§13.  Sytuacje nadzwyczajne

1. W przypadku problemów technicznych występujących po stronie Klienta, które uniemożliwiają efektywne przeprowadzenie lekcji, lekcję uznaję się za zrealizowaną.

2. W przypadku problemów technicznych występujących po stronie Terminal-e, które uniemożliwiają efektywne przeprowadzenie lekcji, Klient ma prawo do otrzymania bezpłatnych lekcji, równych ilości lekcji, które się nie odbyły z przyczyn technicznych.

§14.  Ochrona danych osobowych

1. Administratorami danych osobowych podanych przez Klienta w formularzu Zamówienia jest Terminal-e.

2. Podanie danych wskazanych w formularzu Zamówienia jest dobrowolne i niezbędne do zawarcia i prawidłowego wykonania Umowy. Terminal-e przetwarza dane osobowe zbierane przy zamawianiu przez Internet Usług w celu zawarcia i wykonania Umowy oraz dla realizacji celów marketingowych realizowanych Usług.

3. Klient ma prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

§15.  Obsługa Reklamacji

1. Reklamacje dotyczące realizacji usług świadczonych przez Terminal-e muszą być przesłane emailem lub pocztą na adres Terminal-e, ul. Lokajskiego 10/28, 02-793 Warszawa, pod rygorem nieważności.

2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko oraz opis zastrzeżeń ze wskazaniem Usługi, której dotyczy.

3. Terminal-e zobowiązany jest powiadomić Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 21 dni od daty jej doręczenia.

§16.  Wyłączenie odpowiedzialności

1. Terminal-e nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

a. działań z wykorzystaniem Nazwy Użytkownika i Hasła przez osoby nieuprawnione za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej,

b. uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, jego zasobów danych podczas użytkowania Platformy Edukacyjnej, w szczególności z powodu przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych,

c. działania siły wyższej uniemożliwiającej poprawną realizację Umowy tj. zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, a w przypadku ich przewidzenia niemożliwe do uniknięcia, którym Terminal-e nie może się przeciwstawić,

d. następstw zmian przepisów prawnych obowiązujących w Kraju po dniu zawarcia Umowy, które uniemożliwiają należyte wykonanie Umowy,

e. utrudnień lub niemożliwości w korzystaniu przez Użytkownika z Usług Terminal-e z winy wolnego łącza internetowego oraz nieprawidłowej konfiguracji komputera i/lub oprogramowania Użytkownika.

f. działań Użytkownika naruszającego zapisy niniejszego Regulaminu, przepisy prawa.

§15.  Postanowienia końcowe

1. Klient może nieodpłatnie pobrać treść niniejszego Regulaminu ze strony www.terminal-e.pl

2. Terminal-e ma prawo zmienić zapisy Regulaminu w czasie trwania Umowy z Klientem. W tej sytuacji, nowy Regulamin będzie wiązał Klienta, jeżeli ich treść zostanie mu doręczona na podany przez Klienta adres email a Klient nie wypowie ich w ciągu 30 dni od daty ich doręczenia.

3. W przypadku wypowiedzenia Umowy w trybie wymienionym powyżej, Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem przed wejściem w życie wprowadzanych zmian. Zasady zwrotu opłaty reguluje § 12 niniejszego Regulaminu.

4. Terminal-e ma prawo umieścić na stronie Internetowej Terminal-e zmieniony Regulamin, co nie powoduje zmiany warunków Umowy zawartej z Klientem, o ile nowe lub zmienione warunki Regulaminu nie zostaną doręczone Klientowi w trybie opisanym w niniejszym paragrafie.

5. Terminal-e może czasowo ograniczyć dostęp do Platformy, jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne okoliczności o niego niezależne jak również w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych systemu informatycznego. Ograniczenie zostanie zniesione natychmiast po usunięciu przyczyny.

6. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018.

8. W przypadku uzyskania przez Terminal-e informacji o tym, że Użytkownik korzysta z Platformy Edukacyjnej w sposób bezprawny lub niezgody z jej przeznaczeniem, konto Użytkownika zostanie zablokowane. W sytuacji takiej Użytkownikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat za naukę.

9. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że wykorzystywanie Platformy Edukacyjnej w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem oraz w celu obejścia lub naruszenia obowiązującego prawa, wyrażania treści oraz podejmowania czynności naruszających dobra osobiste innych osób, promujących inne firmy, zawierające treści o charakterze marketingowym i reklamowym, jest zabronione.